Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkelijkheid onder vallen kan; en dit vermoeden krijgt meerderen grond, wanneer wij verder bij hem de verzachting lezen, „qu'on a perdu de vue que la donation „est nou pas un contrat, mais un phénomène éconotniqiie: „renrichissement gratuit procuré volontairement a autrui".

Wat nu de Nederlandsche schrijvers betreft, algemeen wordt in de schenking van art. 1703 B. W. gezien de schenking middels afstand.

Ik wees er reeds op, dat Prot. Hamaker in art. 1703 B. W. de omschrijving ziet van het formeele schenkingsbegrip , waarvoor hij de afstand als kenmerk stelt.

Duidelijk uit zich ook Diephuis ») hieromtrent, waar hij naar aanleiding van de kwijtschelding eener schuld zegt: „Hoezeer zij in zeker opzicht veel gelijkheid heeft met „eene schenking, daar zij, ofschoon niet noodzakelijk, „echter veelal om niet geschiedt, is zij evenwel geen „schenking; zij is toch geen bron van verbintenis, maar „integendeel een middel om eene verbintenis teniet te „doen gaan; door haar wordt niet eenig goed afgestaan „ten behoeve van den schuldenaar (1703 B. W.), maar deze „ontheven van zijn schuld".

Opzoomek 2) zegt in een noot ad art. 1703 B.W. „volgens „Prol. Diephuis kan kwijtschelding van schuld niet als „een schenking worden beschouwd. Maar staat dan kwijtschelding van schuld gelijk met afwijzing van voordeel

*) Ned. Burg. Recht 6 n° 1008.

») IX blz. 247.

Sluiten