Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Uitbreidende toepassing der artikelen 1703 B.W. en v.

In art. 1703 B.W. en v. heeft de wetgever regelen gesteld voor de schenking in formeelen zin. Voor de schenking naai' het materieele begrip, voor de handeling) welke haar schenkingskarakter slechts ontleent aan de „economische gevolgen", die zij teweeg brengt, en zich in de meest verschillende vormen kan voordoen, zijn deze regelen alzoo niet geschreven. Daarmede is ovenwei nog niet gezegd, dat zij in sommige gevallen niet op de materieele schenkingen naar analogie zouden mogen worden toegepast.

Stellen we eerst in het algemeen de vraag: is uitbreiding der toepassing van wettelijke voorschriften ge* oorloofd? Art. 11 A.B. zegt, dat de rechter volgens de wet moet rechtspreken. Hoe echter gehandeld dient te worden bij zwijgen der wet, vindt men niet vermeld, ofschoon art. 18 A.B. voorschrijft, dat de rechter ook in zulke gevallen zal hebben recht te spreken. Naai welke regelen zal hij zich dan hebben te geJragen?

Gaat men de geschiedenis na, dan zal men bemerken,

Sluiten