Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„en vele belangrijke bepalingen van het Wetboek Napoleon ,.voor Holland overgenomen". Dit Wetb. Nap. nu schreef in de artt. 984, 995, 990 en 991 in het algemeen inbreng voor van al hetgeen van ouders of grootouders bij derzelver leven genoten was, ten einde daardoor eene billijke gelijkheid onder de kinderen te bevorderen (art. 9851. ')

Alzoo is onze conclusie, dat de uitdrukking schenking, ten opzichte van het instituut der inbreng, in ruimen zin zal moeten worden opgevat.

Ten slotte nog art. I;i77 B.W. in verband met do artikelen 44—4t> Faillisseinentswet, de Actio Pauliana.

In tegenstelling met deze laatste artikelen, wordt in het eerstgenoemde niet gesproken van schenkingen, doch van „handelingen om niet".

Op het voetspoor der Faillissementsvvet wilde do Regearing die uitdrukking vervangen door „schenking" De Commissie van Voorbereiding evenwel kwam in haar verslag hiertegen in verzet, zoodat de uitdrukking „handeling om niet" wederom in het Burgerlijk Wetboek werd hersteld. Echter: „aan een materieel verschil mag „daarbij niet worden gedacht. De Faillissementswet noemt „de schenking alleen als liet type eener handeling om

') Men zie ook art. 2068 der Ontwerpen v. 1820: Kinderen en verdere nakomelingen bij representatie zijn g.Oiouden om in hun deel den boedel van hunne ouders of grootouders, aan welken zij bij uitersten wil of bij versterf opvolgen, te laten gelden, hetgeen zij van hen in hun lcvon f/enoten hftbbeu.

Sluiten