Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zeer ruime terminologie, verder, waar sprake is van den persoon, met wien werd gehandeld, de uitdrukking „begiftigde" bezigt, zoodat blijkbaar alleen aan schenkingen moet worden gedacht. Handelingen ter verschaffing van zekerheid zijn alzoo uitgefloten, aangezien dergelijke handelingen bezwaarlijk als schenkingen zijn aan te rekenen op grond, dat de zekerheidsverschaffer zich niet verarmt.

Ten slotte nog de volgende opmerkingen. Het is vereischt, zoowel volgens art. 1377 B. W. 1.1. als volgens de artikelen 44—-16 F.W., dat de crediteuren nadeel ondervinden door eene schenkingshandeling van hunnen debiteur. Betreft het alzoo een bloot nalaten om te verkrijgen, waardoor geenerlei vermogens vermindering wordt teweeggebracht, waarin m. a. w. geen „verstecktes Haudeln-' gelegen is, dan zijn de bovengenoemde artikelen niet van toepassing. „Het nalaten van eene verkrijging valt daaronder niet; de schuldeischers kunnen ontevreden zijn „over hunnen schuldenaar, die tegelijk met zijn eigene „belangen ook de hunne verwaarloost, maar ze kunnen „over geene verkorting hunner rechten klagen, als het „vermogen niet verminderd, maar enkel niet vermeerderd „is", aldus Land (IV blz. 257).

Een moeilijkheid doet zich echter voor, wanneer men denkt aan de verwerping eener nalatenschap ten behoeve van een ander. Mag men hierin een schenking zien, m. a. w. beduidt eene zoodanige verwerping een bloot nalaten om te verkrijgen, of beduidt zij inderdaad

Sluiten