Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is meer dan het volgen eener oude gewoonte, wanneer ik na het voltooien mijner studiën een woord van dank breng aan U, die mijn leermeesters zijt geweest.

Gij hebt in mij de liefde tot nadenken en onderzoek gewekt en daardoor voor mij een bron van levensgenot ontsloten, die mij anders allicht verborgen was gebleven.

Dit woord van dank geldt in 't bijzonder U, hooggeachte Professor Wildeboer. Gij telt voor mij nog mee in de rij van Groningen's Geleerden. Door mijn studie kwam ik het meest met U in aanraking; Gij hebt mij bij de keuze van mijn onderwerp geleid; Gij hebt de wording van dit proefschrift met belangstelling gevolgd. Uw vriendschap zal ik niet licht vergeten.

Wat zal ik tot U zeggen, Hooggeleerde Bleeker. Gij kent mij niet, noch de wording van dit proefschrift. Toch hebt Gij met bereidvaardigheid de taak van Uwen voorganger overgenomen en was ik reeds meermalen in de gelegenheid Uw steun op hoogen prijs te stellen. Voor dit alles mijn hartelijken dank.

Sluiten