Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door dien krijg, door de rovoj der tegendeelen ontstaat de harmonie van het heelal. Heraclitus drukt dit uit, door het beeld van een lier of van een (Scytischen) boog, welker armen een dubbele spanning vertoonen. Het Grieksche woord rpoTro,- beteekent hier dus hetzelfde als roro,-. De „keer" en „wederkeer" — nuhvToorroj — heeft plaats langs denzelfden weg,'naar het Heraklitische beeld: „Dezelfde is de weg naar boven en naar beneden"!). Wij stellen ons dit het best voor door een gespannen koord, waarbij ook de tegengestelde krachten zich in dezelfde lijn bewegen

Van de gedachte van den Griekschen filosoof vinden we dus — goed gelezen — hier geen spoor. Het is ook niet noodig, dat we ons ter verklaring van dezen eigenaardigen taalvorm zoo ver van huis begeven. Deze past hier zoo volkomen bjj den gedachtengang van den schrijver en drukt zoo juist zijn' gemoedsstemming uit, dat wij hem gerust kunnen schrijven op rekening van des schrijvers oorspronkelijkheid. 2) Doch geheel afgezien van het gebrek aan grond voor Pf.'s hypothese in de voor ons liggende fragmenten, moet zij, dunkt me, reeds uit abstracte overwegingen worden afgewezen. Het is toch al zeer onwaarschijnlijk, dat iemand bij het eenvoudig weergeven van den indruk, dien de natuur en het leven op hem maken, zou denken aan ik weet niet welke

Fragm. 60.

2) Men vergelijke hier Ez. 37: 2 en Pred. 7 : 24, ten bewijze, dat dergelijke vormen aan het Hebreeuwsch niet vreemd zijn.

Sluiten