is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van den Griekschen geest op de boeken Spreuken, Prediker, Job

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geest der Stoa? Deze meening van Tyler schijnt me — vooral na het voorafgaande — zonder eenigen grond te zijn. Zedelijken ernst kan de Prediker ook bij zijn' eigen volksgenooten hebben geleerd. Voegen we hierbij zijn' persoonlijke ervaringen, die in de aangehaalde verzen sterk meespreken en zijn' sombere beoordeeling van menschen en toestanden in t algemeen, dan laten zich dunkt me bedoelde woorden, ook zonder Stoïschen invloed aan te nemen, zeer goed verklaren.

Ten slotte rest ons nog de beoordeeling van Tylers meening. als zouden in het boek Prediker duidelijke sporen zijn van de Stoïsche eschatologie. Allereerst komt hier in aanmerking hoofdstuk 12: 7: „Het stof keert terug tot de aarde, gelijk het geweest is, en de geest keert weer tot God, die hem gegeven heeft. Tyler vindt hier de leer van de wederopname der afzonderlijke zielen in de wereldziel.

Maar deze Engelsche geleerde moet toch geweten hebben, dat we hier te doen hebben met een zuiver Israëlitische gedachte. Volgens het Scheppingsverhaal formeerde God den mensch uit het stof der aarde, en blies in zijne neusgaten den adem des levens*). Elders in het O. T. vinden we geheel dezelfde eschatologische gedachte als bij Prediker: „Neemt Gij hunnen geest weg, zij sterven, en keeren terug tot

O Gen. 2: 7.