Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee andere z.g. Graecismen zijn de werkwoorden nn en -na *), in de bijzondere beteekenis, waarin ze bij Prediker voorkomen. Deze woorden zijn hier gelijkbeduidend met het Grieksche (jxertTtafrai, als wijsgeerige term. Hier is weer afhankelijkheid mogelijk ; maar ik acht het waarschijnlijker, dat de Joodsche denker geheel zelfstandig deze woorden koos. De taal vormt zich overal naar de geestelijke behoeften. Ook het Grieksche woord axMT(a9at beteekent in de eerste plaats hetzelfde als nnen td in 'tclassiekHebreeuwsch, n.1. „onderzoeken" in 't algemeen; later is het gestempeld tot wijsgeerige term. Ditzelfde proces kunnen, dunkt mij, deze Hebreeuwsche woorden ook hebben doorloopen. In de Joodsche scholen heeft zich een van het Grieksche denken onafhankelijke Joodsche filosofie ontwikkeld, die ook haar eigen terminologie heeft, in vele opzichten afwijkend van die der profeten en psalmen.

Een ander voorbeeld van Griekschen invloed zouden we hebben in de uitdrukking nn» na 2), waarin een' vertaling wordt gezien van het Grieksche to n ion We kunnen hier Prediker zelf over de beteekenis raadplegen, en dan blijkt de zaak heel wat eenvoudiger te zijn3). De uitdrukking ziet klaarblijkelijk op het geheel der verschijnselen, wat voor den Joodschen Wijze zeggen wil „de som van alle gebeuren

l) Cf. Pred. 1:18; 2:3; 9:1.

') Pred. 7 : 24.

s) Cf. 1:9; 3:15; 6:10.

Sluiten