Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan de na-exilische auteurs overigens met de grootste verachting gewagen. Verder heeft het verwijt, dat die vrouw het verbond haars Gods vergeten heeft, alleen beteekenis voor schryveren lezers, wanneer het ziet op den afval van Jahwe. Wat toch had de afval van een' vreemde Godheid tot een' echten Jood te zeggen? Dat die vrouw door haar' daad de gemeenschap met den alleen waren God en zijne Gemeente had verbroken, dat drukt de volle mate van afkeer uit, die de Wijze tegenover haar koestert en die hij zijn' geloofsgenooten tegenover haar tracht in te boezemen.

Er bestaat nog een ander bezwaar van grammatischen aard tegen de opvatting van Friedlander. Men spreekt gewoonlijk van de „pericoop van de vreemde vrouw" en Fr. vertaalt ook „das Fremde Weib". Dit zou er ongetwijfeld moeten staan, wanneer die vrouw de personificatie was van een' bepaalde geestesrichting. Maar het Hebreeuwsch luidt: mi ncxa -jS'xnS*); dit is zoo onbepaald mogelijk. Wij geven, dunkt mij, den eigenlijken zin het best weer door de vertaling: „Om u te redden van andere vrouwen." Fr. zou nog gelijk kunnen hebben, wanneer de uitdrukking nu hbn langzamerhand een terminus technicus was geworden ter aanduiding van de uitheemsche geestesrichting en dus de kracht van een' eigennaam had gekregen. Maar elders wordt ze genoemd in nwNs) — booze

1) Spr. 2 :16.

») Spr. 6:24.

Sluiten