is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van den Griekschen geest op de boeken Spreuken, Prediker, Job

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heidsgeschriften, indien ze al moeten gerekend worden tot de z.g. Hellenistische litteratuur, toch een geheel op zich zelf staande groep vertegenwoordigen. Van de sterk sprekende Hellenismen, die we in de Alexandrijnsche geschriften overal aantreffen, vinden wij in de Hebreeuwsche Wijsheidsboeken geen spoor. Vervolgens hebben we gezien, dat de meening van enkele geleerden, als zouden de Joodsche Wijzen, voornamelijk Prediker, duidelijk hunne onmiddellijke verwantschap met verschillende Grieksche filosofen verraden, den toets van de kritiek niet kan doorstaan.

De lezer zal begrijpen, dat we na dit resultaat wel een weinig sceptisch staan tegenover de verrassende ontdekkingen van Friedlander, te meer daar we in zijn boek te vergeefs zoeken naar bepaalde, overtuigende bewijzen, die ons zouden kunnen dwingen, zijne hypothese te onderschrijven.

We hebben reeds opgemerkt, dat Friedlander zich met het detail-onderzoek weinig inlaat; en waar hij er zich aan waagt, daar krijgt de lezer den indruk, dat de overtuiging van den schrijver vooraf reeds te zeer heeft vastgestaan, om hem het voor en tegen geduldig te doen overwegen. In het geheele geschrift is meer de apologeet, dan de geleerde aan het woord ; meer de man, die een' geniale intuitie tot eiken prijs aan zijne lezers wil opdringen en daardoor alle feiten slechts ziet onder één belichting, dan de nauwgezette onderzoeker, die alle mogelijkheden overziet, en zich beijvert, alle gegevens voldoende tot hun recht te laten komen.