Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joodsch Hellenisme. Het gold de vraag, of onze Hebreeuwsche Wijsheidsgeschriften zijn ontstaan onder invloed van den Griekschen Geest, d.w.z., of deze geschriften moeten beschouwd worden als een onderdeel van de Joodsch-Hellenistische litteratuur.

Het onderzoek naar deze vraag bracht ons natuurlijk in de eerste plaats in aanraking met de z.g. Alexandrijnsche filosofie, die we in de verschillende stadiën harer ontwikkeling kennen uit de LXX, vervolgens uit de fragmenten van Aristobulus, uit het Alexandrijnsche Wijsheidsgeschrift, Ps. Salomo en uit de werken van Philo. Wij zijn tot het resultaat gekomen, dat de Joodsche Chokma niets gemeen heeft met deze Hellenistische denkrichting. Evenmin vonden we de duidelijk sprekende sporen van Griekschen invloed, die in de overige Joodsch-Hellenistische geschriften terstond opvielen, bij het lezen van onze Wijsheidsboeken terug.

Uit dit alles moesten wij wel afleiden, dat de Palestijnsche denkers, indien ze al tot de Hellenisten moeten gerekend worden, zich de Grieksche cultuur op geheel andere wijze hebben eigen gemaakt, dan hunne broeders in de diaspora. Of dit het geval geweest is, moest ons verder onderzoek leeren.

Wij zagen ons nu gesteld voor de Grieksche cultuur in haren ganschen omvang. Het begint iemand te duizelen, wanneer hij staat voor de taak, om de eindelooze schatten van het oude Hellas te doorzoeken, in de onzekere hoop, hier iets te vinden, dat zou

Sluiten