Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invoer van wild, vooral in de laatste jaren, een niet gering te schatten cijfer zou aanwijzen').

Met zekerheid is dus omtrent den invoer van wild tot verbruik in Nederland niets te zeggen, maar nog veel minder uitkomst biedt de statistiek van den invoer van onbereide hazen- en konijnenvellen, die eveneens een afzonderlijken post inneemt in de bovengenoemde, door het Departement van Financiën uitgegeven statistiek. Terwijl toch het wild bij invoer is onderworpen aan een invoerrecht van 5°/o en wij daarom met vrij groote zekerheid mogen aannemen, dat in dien invoer geen doorvoer schuilt, laat deze zekerheid ons bij den invoer van onbereide hazen- en konijnenvellen, die van invoerrecht vrijgesteld zijn, geheel in den steek. In plaats van met bijna volstrekte zekerheid te kunnen zeggen, dat de hazen- en konijnenvellen, die jaarlijks volgens de statistieken in Nederland worden ingevoerd tot verbruik, werkelijk ook in Nederland blijven en daar hunne bestemming vinden, mag ongetwijfeld als vaststaande worden aangenomen, dat van de verbijsterende hoeveelheden van tot verbruik ingevoerde onbereide hazen- en konijnenvellen, die de statistieken ons vertoonen ï_), een zeer groot gedeelte bestemd is voor doorvoer naar het buitenland3). En deze

1) In 1900 werd aan wild en gevogelte gezamenlijk ingevoerd voor een bedrag van f 198,684

in 1901 „ „ 183,286 „ 1902 „ „ 182,554 „ 1903 „ „ 181,665 „ 1904 „ „ 188,966 „ 1905 „ „ 202,773 „ 1906 „ „ 287,383 „ 1907 „ „ 305,129.

2) Sedert 1892 wordt volgens de statistieken jaarlijks voor meer dan een millioen gulden aan onbereide hazen- en konynenvellen ingevoerd. In 1901 bereikte die geschatte waarde zelfs het bedrag van f 2,087,086.

3) Het ten invoer aangeven van aan geen invoerrecht onderworpen,

Sluiten