Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len ten aanzien van de statistische opgaven omtrent uitvoer van onbereide hazen- en konijnenvellen. Bij uitvoer van wild daarentegen werkt het eerste bezwaar niet. Daar toch onder invoer van aan invoerrecht onderworpen goederen, zooals in casu wild, niet of' althans slechts op zeer ondergeschikte schaal doorvoer kan zijn begrepen>), bestaat zoo goed als geen gevaar voor verwarring in de statistieken tusschen uitvoer uit het vrije verkeer en doorvoer. Het tweede bezwaar echter, dat wij bij de statistiek van in- en uitvoer van onbereide hazen- en konijnenvellen hebben waargenomen, doet zich met dezelfde kracht ook bij uitvoer van wild uit het vrije verkeer gevoelen. Bovendien hebben wij ook daar weer te kampen met de reeds boven besproken samenvoeging van tam gevogelte en wild in één post van de statistiek.

Het oordeel over de bruikbaarheid der Nederlandsche statistiek betreffende den in- en uitvoer van wild en producten van wild — zij deelt dit oordeel met bijna alle buitenlandsche statistieken — zou daarom al niet ongunstiger kunnen luiden; zij is eenvoudig onbruikbaar '). Het eenige, dat zij ons leert — maar om dit resultaat te bereiken behoefde de statistiek niet eens eene Nederlandsche te zijn — is dit, dat het internationale verkeer in wild en in producten van wild een niet te minachten factor is, die jaarlijks belangrijk toeneemt.

Geregelde statistieken betreffende de jachtopbrengsten komen in de onderscheidene landen slechts sporadisch voor, maar daar wijzen zij dan ook cijfers aan, die den tegen-

1) Het ten invoer aangeven van aan invoerrecht onderworpen goederen, die feitelijk bestemd zijn voor doorvoer, komt in de praktijk niet, of althans slechts op zeer onbeteekenende schaal voor. Bij invoer toch is het recht verschuldigd, bij doorvoer slechts zekerheid, zoodat alle aanleiding voor de onjuiste aangifte hier zou ontbreken.

2) Deze onbruikbaarheid is niet in het oog gehouden door Mr. d e S i 11 e r, t. a. p. bl. 74.

Sluiten