Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

male niet gedacht. Deze wildstand kwam dan ook onder de werking van het decreet zeer in het gedrang, dank zij het toenemen der strooperij en de belachelijk lage straffen, die het tegen dit jachtdelict bedreigde. Het decreet van 1700 stelde zich evenals dat van 1780 op het standpunt van het grondeigendoms-jachtrecht-stelsel, het standpunt, waarin ook geene verandering werd gebracht, toen de Code Napoléon tot stand kwam, die bestemd was om de burgerlijke rechtsverhoudingen van het herboren Frankrijk te beheerschen. De bedoeling van den Code-wetgever, toen hij artikel 715') neerschreef, was geene andere, dan dat de bijzondere politiewetten, waainaar hij verwees, onaangetast zouden laten dit grondbeginsel, dat het jachtrecht toekomt aan den grondeigenaar als zoodanig. Aan deze bedoeling van den Code-wetgever is nooit getwijfeld; integendeel alle groote commentatoren van dat reuzenwerk van codificatie, waaraan voor altijd de naam is verbonden van den eersten consul Napoleon Bonaparte, hebben deze opvatting verdedigd.

Onder de werking van het decreet van 1700 was het een zeer betwist punt, of het jachtrecht van de grondeigendom kon worden gescheiden door de vestiging van zakelijke jachtrechten *). Aan dezen twijfel werd eerst een einde gemaakt

1) Artikel 715 C. N. luidt: La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

2) Op het standpunt, dat eene afscheiding van het jachtrecht van den eigendom van den grond mogelijk was, staat Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administratie (1823) voce Chasse, bl. 478; anders Petit, Du droitdechasse, Deel I bl. 457 en Pascal is, Gazette des Tribunaux 23, 24 en 25 October 1842 N°. 4850 en 4851: „L'aliénation de la chasse parvoiede bail n'est que temporaire; le bail expiré, la chasse retourne au propriétaire; tandis que dans les conventions que nous supposons, il pourrait se faire que la chasse, passant de mains en mains, restat toujours distincte de la propriété, et qu'une familie acquit ainsi a titre perpétuel, par des conventions successives, la faculté exclusive de chasser dans toutes les terres d'une commune ou d'un canton. Ce droit ayant

Sluiten