Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of these special rights has ratione privilegii greater rights to the game than the law recognizes elsewhere"').

Het Engelsche recht onderscheidt verschillende jachtprivileges, die meestal van overoude dagteekening zijn: forest, purlieu, chase, park, free warren en manor'). Zij zijn öf onafscheidelijk verbonden aan de Kroon van Engeland, zooals de rechten van forest en purlieu, öf kunnen in handen zijn van particulieren. Zij worden gevestigd door koninklijk gunstbetoon of door verjaring, „prescription founded on a lost grant." Zij kunnen zich uitstrekken ook over gronden van derden3), maar de gerechtigde moet zelf ook land bezitten, behalve bij het recht van „warren". Dit laatste is het eenige jachtprivilege, dat bestaan kan, zonder dat de rechthebbende een duimbreed grond bezit, dat alleen op gronden van derden gevestigd kan zijn. Geen dezer privileges strekt zich uit over al het wild op de geprivilegieerde gronden, maar alleen over bepaalde soorten en juist in eene meerdere of mindere uitbreiding van de lijst dezer wildsoorten ligt het voornaamste, kenmerkende onderscheid tusschen de verschillende jachtvoorrechten.

De eigendomsverkrijging „propter impotentiam" is van veel minder belang dan de drie boven genoemde. Zij doelt alleen op het geval, dat het wild jongen heeft, die zich nog niet kunnen verplaatsen: de eigenaar van den grond wordt daarvan eigenaar propter impotentiam4).

1) O k e , t. a. p. bl. 24.

2) In de uiterst zeldzame manor heeft de geprivilegieerde alleen jachtrecht op zijne eigen gronden en op de „open and uninclosed lands of the manor." De gerechtigde heeft echter in de gronden van de manor zekere jurisdictie-rechten.

3) Een „park" strekt zich in den regel alleen uit over eigen gronden. Ten onrechte noemt Van Houten, t. a. p. bl. 42 dit een volstrekt vereischte. Verg. Oke, t. a. p. bl. 27.

4) Deze wijze van eigendoms-verkrijging is het eerst verkondigd door lord Coke in de zgn. Case of the Swans. „If a man has young shovelers or goshawks or the like, which are ferae nalurae, and they

5

Sluiten