Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jacht daarop te pachten. De pachtsom wordt in dat geval met inachtneming van de oppervlakte van het complex, „rechnungsmassig" bepaald „bei Zugrundelegung des fiir ein Hektar der nachstgelegenen, in öfTentlicher Versteigerung verpachteten Gemeindejagd ') erzielten Pachtschillings." Is de toepassing van deze wijze van berekening wegens bijzondere omstandigheden uitgesloten, dan wordt de pachtsom in ieder bijzonder geval vastgesteld door de „politische Bezirksbehörde na ingewonnen advies van de „Gemeindevertretung2) (Gutsgebietsvorsteher)". De jachtwetten van Mahren en OpperOostenrijk voorzien bovendien in het geval, dat de privatieve jager of jagers weigeren gebruik te maken van het hun volgens de wet toekomende recht om de jacht op het complex te pachten. Terwijl de laatste wet in dat geval uitkomst zoekt door van het gemeente-gebied bij wijze van uitzondering een zelfstandig jachtcomplex van minder dan de vereischte grootte te maken, wijst die van Mahren het daarentegen ter aansluiting toe aan het over de grootste lengte aangrenzende jachtcomplex 3).

Privatieve j a c h t e n. Uit de reden van het ontstaan van het complexen-stelsel, vloeit reeds van zelf voort, dat eene allereerste voorwaarde, die alle wetten op complexengrondslag zonder onderscheid aan de privatieve jach-

lende privatieve jachten aangrenzen, de privatieve jager „welcher den hüheren Pachtschilling bietet" de voorkeur om de jacht op het complex te pachten.

1) In § 13 lid 2 van de jachtwet van Mahren is achter het woord „(lemeindejagden" ingevoegd „im Durchschnitte".

2) Volgens § 13 lid 2 van de jachtwet van Opper-Oostenrijk geschiedt in deze gevallen de vaststelling van den pachtprijs „über Antray der Gemeindevertretung."

3) In de Pruisische wet worden de gemeente-complexen, die niet voldoen aan de in de wet gestelde minimum-eischen, beschouwd en behandeld als enclaves, waarover later.

Sluiten