Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

privatieve jachten, velen harer ook van de gemeentelijke jachtcomplexen, maar over den vorm wordt in het algemeen ten aanzien van beide soorten van jachtgebieden gezwegen. Aan de bezwaren, die daaruit voortvloeien, trachten de meeste wetten tegemoet te komen door bepalingen omtrent geheele of gedeeltelijke samenvoeging van jachtcomplexen en omtrent eenzijdige afronding, hetzij van privatieve jachten, hetzij van jachtcomplexen.

In de jachtwetten.van Weenen en Triëst, die immers slechts éen enkel gemeente-territoir omvatten, komen bepalingen betreffende dit onderwerp uiteraard niet voor en evenmin, hoewel minder van zelf sprekend, in Bukowina, Istrië, Krain, Salzburg en Tirol. In de meeste overige Oosten rij ksche kroonlanden moet eene geheele of gedeeltelijke vereeniging van twee of meer naburige jachtcomplexen worden goedgekeurd door de „politische Bezirksbehörde". In Bohemen (§21) evenwel, waar afronding en samenvoeging krachtens overeenkomst alleen toegelaten is „soweit selbe im Interesse der Jagd geboten erscheint," is als algemeene regel geene goedkeuring vereischt; bij uitzondering, indien namelijk door die afronding of door gedeeltelijke samenvoeging een der jachtcomplexen beneden 115 H. A. oppervlakte zou dalen, is echter die van den Bezirksausschuss noodig. In Silezië (§ 11 lid 1) aan den anderen kant is de mogelijkheid eener samenvoeging steeds gebonden aan hoogere goedkeuring, die nooit mag worden geweigerd dan „wenn gegen dieselbe in den lokalen und territorialen Verhaltnissen und vom Standpunkte der Jagdpolizei und des Jagdbetriebes begründete Bedenken bestehen, welche in der Entscheidung anzugeben sind" '). In de overige landen van Oostenrijk bepaalt de weigering deigoedkeuring zich tot de belangen eener economische uit-

1) Vóór het verleenen of weigeren der goedkeuring moet de politische Bezirksbehörde in Silezië de „Jagdnachbarn" hooren (§11 lid 1).

Sluiten