Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene tweede gunstige zijde, die hare werking naar verschillende richtingen doet gevoelen, is de uitwerking, die het stelsel heeft op de strooperij. Dit euvel, waartegen in het grondeigendoms-jachtrecht-stelsel, zooals wij reeds zagen, tevergeefs naar een geneesmiddel wordt gezocht, wordt door het stelsel in quaestie doeltreffend bestreden. Wat toch is de oorzaak van de groote uitbreiding der strooperij, die ze juist zoo gevaarlijk maakt? Niets anders dan de feitelijke steun, dien de landman aan den strooper verleent. Neem dien steun weg, verander den boer van vriend in vijand en le tour est fait: de strooperij is verdwenen, althans in dien schrikbarenden omvang, dien zij tegenwoordig aanneemt. Dat is de uitwerking van het jachtcomplexen-stelsel. Het ligt voor de hand, dat de boer onder het grondeigendomsjachtrecht-stelsel den strooper gaarne ziet komen en hem beschouwt als een hulp in nood, omdat hij immers zijn beurs in de hand werkt. Die toestand verandert evenwel geheel en al onder de werking van het complexen-stelsel. De grond van den boer maakt dan deel uit van een jachtcomplex, waarop de jacht wordt verpacht, terwijl de opbrengst van deze jachtverpachting kadastraalsgewijze of anderszins wordt verdeeld onder de ingelanden. Hoe grooter de wildstand, des te grooter is ook de jachtpachtsom en des te grooter is dus ook het gedeelte, dat den boeren wordt toebedeeld. Wie of wat daarom den wildstand vermindert, tast den boer in zijn geldzak en maakt hem — wat op hetzelfde neerkomt — tot een verwoeden vijand. Met den boer tot vijand kan geene strooperij bestaan.

De ondergang van deze „commerce facile a exercer et présentant une sécurité qui ne manque pas de charme" doet hare gunstige werking gevoelen 1°. met het oog op de instandhouding van den wildstand, 2°. met betrekking tot de openbare veiligheid, 3°. als factor van opvoeding, doordat de strooperij vaak de eerste sport vormt van een hoe langer hoe dieper wegzinken in den poel van moreel

Sluiten