Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kans biedt, dat bij groote complexen de verschillende deelen daarvan in het bestuur een vertegenwoordiger voor hunne belangen vinden.

Het bestuur van het jachtcomplex moet voor niet al te langen, maar ook voor niet al te korten tijd worden gekozen. Voor niet al te langen tijd, omdat het wenschelijk is, dat, nadat de bestuursleden eenigen tijd hunne functies hebben waargenomen, de ingelanden in de gelegenheid gesteld worden, om te bewijzen, of zij hun vertrouwen nog steeds in de gekozen bestuursleden stellen, of deze zijn gebleven hunne vertrouwensmannen. Evenwel moet de zittingstijd toch ook niet al te kort zijn, opdat er eenige vastheid in de leiding van het jachtcomplex mogelijk zij en opdat de bestuursleden in de gelegenheid zijn, om zich vertrouwd te maken met de toestanden in en de belangen van het complex. Met het oog op al deze redenen moet de zittingstijd van het bestuur van het jachtcomplex met overleg worden vastgesteld.

Het bestuur kan worden voorgezeten door een uit zijn midden gekozen voorzitter, terwijl het moet worden bijgestaan door een secretaris-penningmeester, gekozen hetzij door de algemeene vergadering der ingelanden, hetzij door het bestuur.

De gewichtigste administratieve werkzaamheden in de jachtcomplexen zullen moeten worden verricht door de besturen, maar daarom is het dan ook wenschelijk, dat deze voor het vervullen dier werkzaamheden een leidraad vinden in eene instructie. Wie moet deze instructie vaststellen? Het ligt voor de hand, dat dit geschied door de vergadering der belanghebbende ingelanden, maar dan onder goedkeuring van het met het toezicht belaste orgaan, de Gedeputeerde Staten. Tevens moeten de besturen der jachtcomplexen reglementen van orde voor hunne vergaderingen hebben. Evenals de reglementen van orde van andere publiekrechtelijke organen, provinciale en gedeputeerde staten, raad en college van burgemeester en wethouders moeten

Sluiten