Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ropeesche toestanden waarschijnlijk meer overeenkomst met de onze vertoonen, in het kort een en ander medegedeeld over de huisindustrie in verband met de in de verschillende landen bestaande arbeidswetgeving, ontleend aan min of meer officiëele bronnen. Wij gebruikten daartoe ook eenige in den laatsten tijd verschenen geschriften. Tevens maakten wij melding van in Engeland, Frankrijk, Duitschland en Hongarije aanhangige wetsontwerpen.

Het overzicht van de wetgeving der Europeesche Staten is bewerkt door Mr. J. Hingst, die overigens met mij de moeilijkheden, die zich bij de vertaling der Amerikaansche en Australische wetgeving voordeden, trachtte op te lossen.

Ten slotte zij hier onzen dank gebracht aan Miss S. Sanger, Hon. Secr. of the British Association for labour legislation voor haar welwillend verleende inlichtingen omtrent de Amerikaansche en Engelsche wetgeving.

J. F. G. VAN BUTTINGHA WICHERS.

Sluiten