is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of kamer door de familie zelf, die haar bewoont of eenige der leden, dit huis of deze kamer daarom nog ni;t uit zichzelf tot een werkplaats in den zin dezer wet. Wanneer het mar het oerdeel van den Minister bewezen is, dat naar aanleiding van de gemakkelijke aard van den handenarbeid, uitgeoefend in een eigen woning of eigen kamer door het huisgezin, dat aldaar woont, of eenige leden er van, het nuttig zijn kan de bepalingen dezer ondersectie tot dien handenarbeid uit te strekken, kan hij bij bijzonder besluit zulks doen. Deel II dezer wet zal van toepassing zijn voor zoover de omstandigheden zulks toelaten, alsof het besluit een besluit ware tot het toestaan van een uitzondering.

2. Het uitoefenen in een eigen huis of eigen kamer door het huisgezin aldaar verblijf houdend of door eenige leden ervan, van handenarbeid met het doel van winstbejag in of in verband met de volgende werkzaamheden :

i. het vervaardigen van een artikel of gedeelte hiervan ;

ii. het veranderen, herstellen, garneeren of afwerken van een artikel;

in. het voor den verkoop gereed maken van een artikel ;

stempelt uit zich zelf dat huis of die kamer nog niet tot een werkplaats, wanneer op ongeregelde tijden werk plaats vindt en dit niet de eenige of hoofdbron van inkomsten van het gezin vormt.

115. Onder de uitdrukking huisindustrieele fabriek en huisindustrieele werkplaats in de termen dezer wet is te verstaan, een huis, kamer of lokaliteit, die, hoewel ook gebruikt tot woning, naar aanleiding van den arbeid, die er wordt uitgeoefend, te beschouwen zij n als fabriek of werkplaats, al naar gelang van omstandigheden, in den zin der wet en waarin geen stoom, water