Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor geen loonschaal vastgesteld is en als de werkgever en werknemer om tot het vaststellen van een loonschaal te komen,aldus overeenkomen, het niet noodig zal zijn bijzonderheden aangaande de loonschaal te verschaffen, wanneer het werk wordt uitgegeven, wanneer slechts gezorgd wordt, dat dergelijke bij zonderheden den werknemer worden verstrekt, als het werk gereed is gekomen.

Onder c. is toegevoegd aan het verbod om dergelijke mededeelingen in teekens uit te drukken :

dat het niet verboden is, wanneer een werkgever of tusschenpersoon, eenig werk, dat van zulk een aard is, dat de personen, die er bij werkzaam zijn, het kennen bij een bijzonder nummer, letter of naam, dit bij dat bijzondere nummer, letter of naam aan duiden.

Dit besluit is van kracht geworden i November 1907.

Ten slotte zij vermeld het wetsontwerp ingediend door Minister Churchill, 24 Maart van dit jaar, inhoudend het instellen van loonraden (trade boards) en wel voorloopig voor de kleedingconfectie, zoowel voor détail als engros-zaken, de cartonnage-industrie, machinalekantindustrie, het nettenknoopen, en de blousenconfectie.

Het wetsontwerp heeft intusschen niet alleen liet oog op de huisindustrie, doch zal ook van toepassing zijn op fabrieken en werkplaatsen in de genoemde industriëen.

Er zullen loonraden benoemd worden, die minimumloonen vaststellen en deze ook doorvoeren moeten, zij zullen verder inlichtingen verschaffen en medewerken tot de organisatie der betreffende bedrijven, alsmede de belangen der arbeiders behartigen. Zoo mogelijk moeten zij ook medewerken aan de verbetering van den toestand van dat deel der industrie, waarvoor zij benoemd worden.

Sluiten