Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEDEN.

Aan het Reichsarbeitsblatt 1906. Jahrgang IV. 4 p. 335 zij ontleend: een verbod voor huisindustrie is gelegen in het Kon. Besluit van 9 December 1896, hetwelk bepaalt, dat de vervaardiging van lucifers, waarbij gewone (gele of witte) phorpor gebruikt wordt slechts in daartoe ingerichte fabrieken geschieden mag.

Een Kon. Besluit van 18 November 1881 regelt in hoofdzaak den arbeid van jeugdige personen, deze bepalingen zijn ook in de huisindustrie van toepassing.

Handwerks- en andere bedrijven, waarin jeugdige personen te werk gesteld worden, zijn aan de bijzondere inspectie van gemeentelijke besturen en gezondheidscommissies onderworpen, aan wie door den werkgever het te werk stellen van een jeugdigen persoon moet medegedeeld worden. Jeugdige personen beneden 12 jaren of die wegens niet voldoende kennis nog niet van de Volksschool ontslagen zijn, of die wegens ziekelijkheid of lichamelijke zwakte van een bepaalden arbeid nadeelige gevolgen zouden kunnen ondervinden, mogen niet in die handwerks- of andere bedrijven tewerkgesteld worden. Jeugdige personen beneden 18 jaar mogen slechts tusschen 6 uur 's morgens en 8 uur 's avonds tewerkgesteld worden.

Sluiten