Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. Is bevoegd de arbeiders te klassificeeren.

ii. Bepaalt de minimum-loonen (lowest priees or rates of payment), welke betaald mogen worden :

a. aan iedere categorie ; of

b. voor eenige omschreven arbeid.

iii. Stelt het maximum aantal uren per week vast, met betrekking waarop zulke tijdloonen (wages prices -or rates) mogen betaald worden.

iv. Bepaalt tijdloonen, hooger dan die, vastgesteld voor zulk een maximum aantal uren, die betaald moeten worden aan mannelijke arbeiders boven de 16 jaar voor den tijd, gedurende welken boven zulk maximum in eenige week gewerkt wordt.

v. Stelt het maximum of evenredige aantal „improvers" l) vast, dat bij een werkgever werkzaam mag zijn, met de bevoegdheid om een verschillende verhouding voor mannelijke en vrouwelijke improvers vast te stellen.

vi. Schrijft, bij kennisgeving in de Gazette gepubliceerd, met betrekking tot personen, die voortaan in de leer gaan, een vorm van leerlingcontract voor, en is bevoegd bij zulk een kennisgeving den duur van zulk een leerlingschap voor te schrijven, welke tijd niet minder dan 3 jaar mag zijn.

94. Niettegenstaande de voorSpeciaal betreffende schriften van section 93 :

huisindustrie. a. stelt de Raad, met betrekking tot werk buiten een fabriek verricht tot het vervaardigen of klaarmaken van artikelen van kleeding stukloonen (piece work prices or rates)

») Als definitie van ,,improver" geeft deze wet (Part I Division II 6):

,,Improver" beteekent en omvat:

a. Ieder, die :

I. geen leerling (apprentice) is; en

II. niet boven de 21 jaar is; en .

b. ieder die, boven de 21 jaar, een vergunning heeft van den voorzitter [van den Raad] betaald te worden als een ,,improver". (Annuaire XI 1907 p. 498, 499 )

Sluiten