Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Daarop moet zulk een Hof de minimum-loonen die betaald moeten worden, vaststellen en is bevoegd hierbij de voorschriften van section 93 subsection 1 buiten rekening te laten.

De Raad moet in zijn besluit de loonen, aldus door het Hof vastgesteld, opnemen.

[97 geeft bepalingen omtrent het leerlingwezen.]

98. 1. De voorzitter kan verlangen van een persoon (met inbegrip van een lid van den Raad), die getuigenis aflegt voor den Raad, dit onder eede te doen.

2. De voorzitter is bevoegd zulk een eed af te nemen.

99. Iedere werkgever moet aan een arbeider, die in eenio-e week minder werkt dan het maximum aantal uren, vastgesteld krachtens section 93 subsection lil, een evenredig deel van het tijdloon, vastgesteld \ oor het maximum aantal uren, betalen.

Boete: 5 pond sterling.

100. Al den tijd, gedurende welke een leerling of improver gewerkt heeft in de bewerking, het bedrijf, beroep, de bezigheid of het ambacht, waarin hij werkzaam is op het tijdstip, dat bij besluit van den Raad zijn loonen in overeenstemming gebracht moeten worden met zijn bekwaamheid, moet in aanmerking genomen worden bij het bepalen van zijn bekwaamheid.

101. Geen persoon, werkzaam bij het borstelmaken in een inrichting van liefdadigheid of een blindengesticht is gebonden aan eenige loonbepaling, behalve voor zoover deze een stukloon vaststelt.

Boete: 5 pond sterling.

DIVISION VI.

102. 1. Een Raad is in Door den werkgever vast plaats van de minimumte stellen stukloonen. stukloonen te bepalen :

a. bevoegd de minimumtijdloonen vast te stellen; en

Sluiten