Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[108 1) is nagenoeg gelijkluidend met section 118 van de Factories Act, 1907 van South-Australia. 2)]

109. s) De Gouverneur is bevoegd bij besluit gepubliceerd in de „Government Gazette" te bepalen, dat eenige Bijzondere Raad in eenig reglement, loonbepaling, besluit of gerechtelijk acte,of bij een vervolging op grond der wet voor alle doeleinden aangeduid kan worden met een korten titel, omschreven in zulk een besluit.

110. Op een zichtbare plaats aan of bij den ingang van elke fabriek of werkplaats of winkel of ruimte, waarop de loonbepaling van een Bij zonderen Raad van toepassing is, moet op zulk een wijze, dat het gemakkelijk door de personen aldaar werkzaam te lezen is, een getrouw afschrift van de loonbepaling van den Bijzonderen Raad voor zoover betreft de minimum-loonen, door zulk een Raad bepaald, voortdurend aanwezig zijn, hetzij gedrukt, hetzij geschilderd, hetzij aangeslagen in leesbare romeinsche letters.

[111 en 112 4) zijn nagenoeg gelijkluidend met section 119 en 120 van de Factories Act, 1907 van SouthAustralia. '-) ]

113. 6) Waar een stukloon of een tijdloon vastgesteld is door de loonbepaling van eenigen Bijzonderen Raad voor het geheel of gedeeltelijkklaarmaken of vervaardigen hetzij binnen of buiten een fabriek of werkplaats, van eenig artikel of voor het verrichten van eenig werk, mag niemand, direct of indirect, van een persoon, die valt onder zulk een loonbepaling, eischen of hem dwingen

1) ro8. Bulletin E. II 1907 p. 70, Bulletin VI 1907 p. 187, Annuaire IX 1905 p. 349.

2) Zie blz. 128.

3) 109—110. Bulletin E. II 1907 p. 70, Bulletin VI 1907 p. 188, Annuaire IX 1905 p. 349.

4) iii—112. Bulletin E. II 1907 p. 71, Bulletin VI 1907 p. 188, Annuaire IX 1905 p. 349.

5) Zie blz. 128.

") 113. Bulletin E. II 1907 p. 71, Bulletin VI i9°7 P- *88, Annuaire IX 1905 p. 350.

Sluiten