Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tlie VV ages Boards Act 01 1900.1;

[I2) bepaalt o.a. dat deze wet wordt geacht een geheel uit te maken met de Factories and Shops Act of 1900.] 2. In deze wet, tenzij het zinsverband Definities, een andere beteekenis meebrengt,

beteekent „leerling" ieder persoon jonger dan 21 jaar, gebonden door een leerling-contract ;

omvat „boven- of onderkleeding" tevens laarzen en schoenen;

beteekent „meubelen" meubelen, die ten deele uit hout bestaan en zooals zij gewoonlijk gemaakt worden door kunst-meubelmakers, stoelen- en beddenmakers, behangers, hout-snijders of hout-draaiers ;

beteekent „improver" ieder persoon (behalve een leerling), die geen stukloon (piecework price or rate) of tijdloon (wages price or rate) ontvangt, als voor per sonen, die geen leerlingen of improvers zijn, door eenigen Bijzonderen Raad is vastgesteld en die niet ouder is dan 21 jaar, of die, indien ouder dan 21 jaar, een vergunning heeft van een inspecteur, daartoe gemachtigd door den Minister, om betaald te worden als een improver.

3. 1. Ten einde te bepalen Doel der bijzondere Raden, welke minimutn-loonen

(lowest prices or rates) betaald mogen worden aan eenig persoon of personen of groepen van personen, werkzaam binnen of buiten een fabriek of in, of in verband met een winkel: met het geheel of gedeeltelijk klaarmaken of vervaardigen van bijzondere (particular) artikelen van boven- of onderkleeding of van meubileering; of bij eenige bewerking, bedrijf of beroep gewoonlijk

1) Miss S. Sanger, Hon. Secr. of the British Association for labour legislation was zoo welwillend ons de drukproeven te sturen van deze wet, zooals die zal worden opgenomen in het Bulletin E. III 1908, waarschijnlijk p. 168 vgg. Wij waren daardoor in de gelegenheid deze wet uit de oorspronkelijke taal (Engelsch) te vertalen.

2) 1—52. Bulletin VII 1908 p. 233 vgg.

Sluiten