Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of veelvuldig uitgeoefend in een fabriek of winkel, en ten einde de normale arbeidstijd en het maximum aantal arbeidsuren, overuren ingesloten, te bepalen in of in verband met een fabriek of winkel (die winkels ingesloten, die overigens niet vallen onder de voorschriften van de Factories and Shops Act of 1900), is de Gouverneur (Governor in Council) bevoegd, als hem dat noodig dunkt, van tijd tot tijd, een Bijzonderen Raad te benoemen, bestaande uit niet minder dan 4 en niet meer dan 10 leden en een voorzitter, en is bevoegd ten allen tijde eenig lid van den Bij zonderen Raad te ontslaan. Een Bijzondere Raad kan benoemd worden met rechtsmacht over de geheele Staat of met rechtsmacht beperkt tot een nader omschreven streek.

[2 = seetion 75.2 van de Factories and Shops Act, 1905 van Victoria X).J

[4 bepaalt nagenoeg hetzelfde Wijze van benoeming, als seetion 82. 1, 3, 4 ; 83 ;

86. b ; 87. 4 van de Factories Act, 1907 van South-Australia-).]

5. Binnen een maand na een beKeuze der leden, kendmaking van den Minister, gepubliceerd in de Gazette, dat hij van plan is een Bij zonderen Raad samen te stellen voor eenig bijzonder (particular) bedrijf of beroep, moeten de werkgevers en de arbeiders in zulk een bedrijf of beroep het hun respectievelijk toekomende aantal leden van zulk een Bij zonderen Raad voor zulk een bedrijf of beroep kiezen.

Niettegenstaande eenige bepaling dezer wet, is, wanneer in eenig district er slechts één werkgever is in eenige bewerking, bedrijf, beroep of industrie, zulk een werkgever bevoegd willekeurige personen (behalve juristen, al of niet gegradueerd) te

1) Zie blz. 144.

a) Zie blz. 118 en 120.

Sluiten