Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordiger van de werkgevers of arbeiders, al naar het geval vordert, voor het nog niet afgeloopen deel van den zittingstijd van het lid dat sterft, of zijn ontslag neemt of ontslagen is.

[9 bepaalt in hoofdzaak hetzelfde als section 87. 1, 2, 3 van de Factories Act, 1907 van South-Australia *).] 10. Bij het maken van eenige Bevoegdheden der bepaling omtrent de loonen Bijzondere Raden. a. moet de Raad als een feit vaststellen de gemiddelde loonen (average prices or rates of payment) (hetzij stukloonen hetzij tijdloonen) die door werkgevers betaald worden aan arbeiders van gemiddelde bekwaamheid ;

b. kunnen, wanneer dat billijk en doelmatig blijkt, afzonderlijke loonen vastgesteld worden voor oude, gebrekkige ®f langzame arbeiders;

c. moet de Raad, wanneer hij rechtsmacht heeft binnen een begrensd gebied zijn onderzoek en loonbepaling beperken tot de speciale omstandigheden van dat gebied.

11. De bevoegdheden van een Bijzonderen Raad met betrekking tot de onder zijn rechtsmacht vallende aangelegenheden worden niet beperkt of op andere wijze beinvloed door eenig uitdrukkelijk voorschrift van de Factories and Shops Act of 1900, dat in het algemeen of in het bijzonder op een van dezelfde aangelegenheden betrekking heeft.

[12—14 zijn nagenoeg gelijkluidend met section 88, 92 en 98 van de Factories Act, 1907 vati SouthAustralia 2).]

[15 = section 87 van de Factories and Shops Act, 1905 van Victoria3).]

16. Bij het vaststellen van tijdloonen, en ook bij

>) Zie blz. 120.

2) Zie blz. 120, 121, 124.

3) Zie blz. 147.

Sluiten