is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. te eischen van ieder persoon die werk uitgeeft en van iederen thuiswerker, alle inlichtingen te verschaffen welke het in hun macht staat te geven met betrekking tot de namen en adressen van de personen aan wie werk uitgegeven wordt of van wie werk ontvangen wordt, al naar het geval zich voordoet, en met betrekking tot de betaling voor dat werk te doen.

c. op alle redelijke uren eenige fabriek of werkplaats of eenige plaats, in gebruik om werk uit te geven aan thuiswerkers te betreden, en

d. te inspecteeren en een afschrift te nemen van ieder voor hem van belang zijnd gedeelte van iedere lijst van thuiswerkers bijgehouden door een werkgever of een persoon, die werk uitgeeft aan thuiswerkers.

2. Indien eenig persoon in gebreke blijft de middelen te verschaffen door een beambte gevorderd als noodig voor een bezoek of inspectie of de uitoefening van zijn bevoegdheden overeenkomstig deze section, of indien eenig persoon een beambte hindert of bemoeilijkt in de uitoefening van de bevoegdheden hem bij deze section verleend, of weigert eenig document over te leggen of eenige inlichting te verschaffen, welke een beambte vordert aan hem over te leggen of te verschaffen overeenkomstig de bevoegdheden bij deze section verleend, is die persoon na bij summier bewijs schuldig bevonden te zijn strafbaar voor elke overtreding met geldboete van ten hoogste 5 pond sterling; en indien eenig persoon een loonstaat of loonopgaaf of staat van betalingen, of eenige lijst van thuiswerkers aan een beambte, werkzaam in de uitoefening der bevoegdheden bij deze section verleend, overlegt, wetende dat deze valsch zijn, of eenige inlichting verschaft aan een zoodanig beambte, wetende dat deze valsch is, is hij strafbaar na tij summier bewijs schuldig bevonden te zijn met geldboete van ten hoogste 20 pond sterling of met hechtenis