Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vrije, warme avondlucht boven den zwaren, taaien water-

spiegel zilveren vleugeltjes komen glinsterend te

voorschijn, waaien weg als sluiers van paarlemoer, zinken onder, vloeien in het gedrang ineen tot eene zachte, door het maanlicht nog sterker fonkelende, saamgesmolten wolk, die het donkere water verheldert, alsof zij zelf licht uit-

straalt Steeds verder golft de wolk weg, zij

rolt over de geheele breedte van den stroom, — op den oever, waar de elzen slapen, valt een regen, als van ontelbare, maanheldere vlokken, hangt zich op aan de zwarte

takken als een lichtgevend schuim schuim, waaruit

Aphrodite 5), de godin der liefde, opstijgt.

Want al deze zwermende elfen van het onweersuur zijn insecten van de soort der haften 6) of ééndagsvliegen, op het tijdstip der laatste levensweelde door den alzaligmakenden roes der liefde, in den storm der bevruchting, die de kroon zet op hun gansche bestaan

Elk dezer dansende bacchantinnen 7) in gindschen zilveren nevel ziet reeds op een langen arbeidstijd als individu terug. Als leeiijke, vraatzuchtige larve heeft zij reeds sedert twee of drie jaren in het slib of oeverzand van de rivier haar spel gedreven, met haren buit te verslinden, te groeien, te vervellen, als een wilde en — hoe klein ook — meedoogenlooze roover, die met de taaiste volharding dag aan dag voor zijn bestaan als individu gestreden heeft. Het kleine, armzalige, bijtende beest heeft dus al den tijd gehad om zich alle mogelijke oefening in den strijd om het bestaan te verwerven. Terwijl het steeds in vrees verkeerde, steeds in gevaar was om zelf verslonden te worden of van honger te sterven, heeft het zich eindelijk toch met de grootste inspanning door dit alles heengeslagen en zich staande gehouden, tot eene zekere mate van levensovervloed, eene zekere hoogte van individuëele ontwikkeling bereikt was.

En nu opeens, op dezen drukkenden Augustusavond, tegen het uur van negenen, een scheur in dit gansche bestaan, wonderbaarlijker dan de dood, eene opstanding in een nieuwen

Sluiten