Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met hun harden snavel .stuk voor stuk daaruit los, zooals begeerige schatgravers uit eene plotseling ontsloten ertsader.

En daar nadert ten slotte ook nog de gevaarlijkste jager: de mensch. Door den mist roeien, schuit voor schuit, de haringvisschers met hunne netten. Zij dringen zonder omwegen te midden van den dichtsten bruiloftszwerm door. De boot wordt in het gewoel vastgeklemd, bij tijden door het gewicht der milliarden uit de zee opgeheven, — een roeiriem, dien men in de vischmassa stoot, wordt meegesleept en, een poos rechtop staande, in den dichten drom meegevoerd. De mazen der netten worden bedekt met een dik, ondoordringbaar slijm : zij zijn in de zee van vrij ronddrijvend zaad gekomen. Dadelijk daarna scheuren zij bijna onder den last der visschen zelf. Maar elke poging der weerlooze schepselen, om alleen door de macht hunner millioenen den tegenstander te ontwapenen, is vruchteloos. Te midden van al hun wellust worden de haringen onmiddellijk van de oppervlakte opgeschept en in de boot geworpen. Daarna worden door netten gansche zwermen in de smalle armen van den fjord afgesloten. Bij hekatomben 21) tegelijk vallen zij hier aan een wissen dood ten prooi.

Op die wijze van alle kanten afgebrokkeld, slinkt het zilveren eiland ten slotte geheel weg. Over millioenen van, in liefde dartelende, individu's is, als 't ware, een wereldgericht losgebroken. Maar het groote, geheimzinnige doel is vervuld. Uit de bevruchte eieren, om welke zich geen van al de aanvallers bekommerd heeft, zal een heirleger van kleine nieuwe vischjes opstaan. Als hun tijd gekomen is, zullen zij weer van den oever wegtrekken naar de volle zee. Tot ook over hen, als zij tot volle rijpheid gekomen zijn, het smachtend verlangen komt. Het verlangen, dat hen naar de kust drijft, in de liefde en in den offerdood. En dan zal weer een nieuw, als zilver glinsterend, liefdeseiland uit de donkere diepte opduiken ....

Ook deze bruiloftsstoet der visschen heeft zich reeds sedert onheugelijke tijden herhaald. Ook de visch is veel, veel

Sluiten