Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet getroffen hebben. Hunne inwendige structuur is volkomen veranderd: ook als er organische overblijfselen in bevat waren, zijn deze zoo volkomen in de massa opgenomen, dat zij onherkenbaar geworden zijn. Geen schelp, geen kreeftenschaal, geen bladafdruk is daarin meer te bespeuren. Dat Zweedsche strand is het laatste, waarvan een onmiddellijke tastbare overlevering tot ons gekomen is. Hier wordt een draad afgebroken.

Toch hebben de dieren, die aan dat Cambrische strand leefden, nog hunnen liefdesroman gehad, - wie zou zulks willen bestrijden ? De kreeften, die daar rondkropen, behoorden tot het geslacht der zoogenaamde „trilobieten" 13), wonderlijke gezellen, zooals onderstaande afbeelding die weergeeft, die tegenwoordig in dezen vorm volstrekt niet meer bestaan, doch die in de zeeën van deze en nog van de eerstvolgende periode zich in ontelbare massa's moeten bewogen hebben. Juist van zulke trilobieten kent men uit Cambrische gesteenten van Bohemen (die trouwens geen strand-, doch diepzeebezinkingen schijnen te bevatten) de geheele ontwikkeling der jongen. Men vindt in die lagen vooreerst tallooze uiterst kleine zwarte bolletjes, waarschijnlijk de eieren. En daarnevens eene gansche reeks van larvetoestanden en jeugdige vormen, — ten slotte opklimmend tot den volwassen kreeft. Daar moeten dus ook zonder twijfel liefdesbetuigingen gewisseld zijn, gepaard met gewaarwordingen der liefde. Er leven tegenwoordig ook zekere soorten van kreeften, bij welke niet elk vrouwelijk ei de onmiddellijke bevruchting door het mannetje behoeft, om voor ontwikkeling vatbaar te worden ; — daarbij doet zich dan het merkwaardige verschijnsel van de „maagdelijke voortteling" of parthenogénesis voor. Maar daarnaast heeft men toch ook hier steeds van tijd tot tijd weer de echte bevruchting. Onze bekendste soorten van kreeften : de zeekreeft, de garnaal, de rivierkreeft, de zeekrab (waarvan de beide laatste hierboven afgebeeld zijn): worden alle op de gewone wijze bevrucht. En tegenover de bevruchte eieren betrachten zij

Sluiten