Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene overeenkomstige omgeving en door deze zal, in weerwil van alle verschil, voor de kleinkinderen eene zekere nauwere verwantschap met hunne voorouders bewaard blijven, van welken andere menschen volstrekt niets hebben. Maar de kleinkinderen zullen hun geboortegrond verlaten, onder geheel nieuwe omstandigheden komen.

Wij hebben in de geschiedenis geleerd, hoe nieuwe volken, door de vermenging van oudere, ontstaan zijn.

De Romaansche volken zijn in betrekkelijk reeds zeer verlichte tijden der wereldgeschiedenis tot eene hooge beschaving opgegroeid. De modern-Amerikaansche volken schijnen, als het ware, voor onze oogen te groeien. En toch: hoeveel verschilt later, reeds te midden van de menschheid, het eene volk van het andere! Welk eene koene gedachte, welk eene verandering van denkbeelden is er gelegen in de voorstelling, zooals het naïeve geloof der menschen dit reeds sedert eeuwen toegegeven had, dat de Australische neger uit de bosschen van Nieuw-Holland oorspronkelijk uit dezelfde geslachtsreeks, — die door de voortteling onsterfelijk bleef — gesproten zou zijn, als de Engelschman, die hem verdelgt en die in de nabijheid van zijn Eucalyptuswoud, vol van kengoroe's en vogelbekdieren, de moderne, van fabrieksschoorsteenen walmende, door spoorlijnen omknevelde, stad plaatst, met haar modern politiek bestuur.

Ja : verandering, noodzakelijke verandering. De gedachte moet zich juist verheffen tot het denkbeeld, dat de liefde wel eene onsterfelijkheid der geslachten waarborgt, maar dat zij volstrekt niets er mede heeft uit te staan, of deze geslachten, als individu's en reeksen van individu's, zoodanig van elkaar afwijken, dat ten slotte — na eene reeks van eeuwen — de nakomelingen zich tot onherkenbaar w o r d e n s toe van elkaar verwijderd hebben.

De moderne natuuronderzoeker breidt dit nu in het algemeen eenvoudig uit tot in het onbegrensde. Hij vraagt zich af, of eene reeks van individu's, welke hier den

Sluiten