Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheden, éénmaal zoo en zoo dikwijls herhaald had, verbreidde zich langzamerhand de overlevering bij al de dwergen, die neiging tot veelvoudige verdeeling hadden en het versmelten met kameraden, in geval men zelf te nietig was, werd hier eene vaste gewoonte, evenals het kinderen krijgen door deeling in het algemeen zelf. Slechts ééne zaak leerde men nog bovendien en dat was ongetwijfeld van buitengewone beteekenis.

Onze dwergjes hadden, zooals ik u verteld heb, van het begin af als kluizenaars geleefd. Zij hadden zich even weinig om broeders bekreund, als om vreemden. Dat werd nu echter anders. Want nu het versmelten, althans voor de al te kleinen, eene levensvraag was geworden, werd hun, als het ware, door het leven zelf aan het verstand gebracht, dat er een onderscheid bestond tusschen nauwe bloedverwanten en vreemden. In het algemeen stoven, wel is waar, de jonge dwergjes uit hetzelfde nest spoedig geheel uiteen, zonder elkaar ook zelfs maar aan te kijken, maar sedert het versmelten mode was geworden, kwam het, zeer natuurlijk, dikwijls genoeg voor, dat juist twee broeders elkaar op het kritieke moment nog eens ontmoetten en weer met elkaar samengroeiden. Toen bleek echter langzamerhand vrij algemeen, dat zulk een samengroeien met den eigen broeder minder gunstige kansen aanbood, dan het samengroeien met een geheel vreemden snuiter, die daar zoo juist voorbijkwam.

Gij kunt u dat door een eenvoudig voorbeeld duidelijk voorstellen. Een oude dwerg, die tot de zelfverdeeling overging, had kiespijn. AI zijne spruiten kregen dus, als deelen van hemzelf, insgelijks kiespijn. Nu kwam de versmelting bij deze spruiten. Versmolt daarbij de broeder met den broeder, dan vereenigde zich kiespijn weer met kiespijn. Het beginsel om „in de familie te blijven", beteekende dus tevens: „in alle erfkwalen van de familie te blijven." Nooit raakte zulk eene bloedverwantschap, die altijd onder elkaar bleef, op die wijze de kiespijn kwijt, integendeel.

Maar omgekeerd: als nu zulk een kiespijnspruitje vergroeide

Sluiten