Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen de meeste infusoriën, derhalve reeds meer op dieren gelijkende, ééncelligen, u laten zien.

Wij hebben hierboven meermalen over het eten en de uitscheiding der ééncelligen gesproken. Maar hoe doet nu zulk een allerlaagst kereltje, een bacil of eene amoebe ? Heeft het eene maag en darm zooals wij ? Geen sprake van. Het eet in letterlijken zin met zijn geheele lichaam en scheidt evenzoo het onbruikbare op elke plaats van het lichaam uit. Als gij eene amoebe voedert met een korreltje eener gekleurde voedingsstof, dan ziet gij, hoe dit korreltje willekeurig op elke plaats in het weeke cellichaam kan opgenomen worden : hoe het in de geheele celmassa gelijkmatig opgelost en verwerkt wordt en hoe op elke willekeurige plaats een onbruikbaar overschot, een excrement daarvan, ook weer door de cel uitgestooten kan worden. Volkomen op dezelfde wijze gaat het met het „luchteten", de ademhaling ; zoo ook met de gewaarwordingen, die gewoonlijk gelijkmatig over het lichaam verdeeld schijnen te zijn, — en gij hebt immers gezien : hoe bij de verdeeling en de versmelting van de geheele cel, deze amoebetjes, in de naaktste beteekenis van het woord, ook „met het geheele lichaam zich aan de liefde wijden."

Niet alzoo echter bij één van de genoemde infusiediertjes. Wel is het nog steeds ééncellig, evenals de amoeben. Maar let eens op, hoe het eet en zijn voedsel verteert. Gij bespeurt dan reeds op het eerste gezicht eene werkelijke, onveranderlijke mondopening, waardoor vast, zoowel als vloeibaar, voedsel naar binnen dringt. Deze „celmond" is rondom met trilharen bezet, door wier beweging het voedsel uit het water toegevoerd wordt en hij gaat meestal over in een kort kanaal, eene soort van slokdarm, en dikwijls vertoont de mond zelfs een langen zuigsnuit. Ook is er reeds eene soort van aarsopening aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de niet verteerde stoffen weggevoerd worden. Alleen de maag zelf ontbreekt nog. Tusschen slokdarm en aarsopening ligt het voedsel geheel vrij in de weeke cel-

Sluiten