Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worm-individu voor. Het heeft een begin van een zeer eenvoud,g zenuwstelsel (trouwens zonder oogen en ooren) voedt z.ch op de beschrevene wijze met het voedingsextraci an zijn gastheer tegen wil en dank, in wiens huis hij woont en hij zou geheel volmaakt zijn, als hij nog ééne zaak bezat • geslachtsorganen. Maar van deze zelfs geen spoor'

Deze zelfgenoegzame dischgenoot is geen man, geen vrouw

En IcT10 6611 Jermaphrodiet' di* beiden in zich vereenigt En toch neem hem eens goed waar. Hij heeft tot verza-

digings toe gegeten en gevoelt zich in staat tot de riiDste

handeling. Op de plaats, waar de schijnbare hals (feitelijk

d.nt h 7 Ü UitSinde ^ dSn 9eheeIen worm) stomp ein-

bo L SaL hT" °PeeüS Gen ni6UW 6n j°ng wezen uit ^ ontstaat als een T' ' V°lk°men °P dezelfde wijze

ook weer neen ï , P 6606 Plant' heeft men daa™°<" uit ^ beteren naam dan „knopvorming": het groeit

een knop TaTh'f0"^ 3eS,achtshandelin9- En evenals het ! ; \ , ° V0°reerSt n°3 v°lstrekt niet van

lijkt alsof raan T' ^ daaraan han9en, zoodat het a!S0f aan den kopworm thans eenvoudig een nieuw

worTt ze." aChtSren Uit9e9r0eid iS- E" samenhangt wordt zelfs nog niet verbroken, als zich uit den ouden worm

een tweede wormknop afscheidt en zich tusschen den eer-

d e zirT l6? 4 °Ude dl'er inSChuift' De beide kn°PPen die zich wel door eene oppervlakkige insnoering als twee"

oordoen, maar niet werkelijk gescheiden zijn, voegen zich ^ h-r ^ aIS -te leden van

Niet lang daarna groeit de keten weer verder. De kracht er liefde van den oorspronkelijken lintworm blijkt, op den duur en by goede voeding, bepaald onuitputtelijk te zijn • knop na knop drijft hij achter zich naar buiten uit, lid voor id wordt in de keten ingelascht, totdat het, eerst ontsproten jonge intwormkind, door eene schier eindelooze reeks van

of (waïenhierr°h rS,Jan ^ °Uderlijken wo™ gescheiden, ( at hier hetzelfde is) met hem verbonden schijnt. In

Sluiten