Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan is er nog het zoogenaamde „bietenaaitje", de draadworm der bietenmoeheid" 6), wiens ontwikkelingsroman afgespeeld wordt op het plekje wereld, gelegen tusschen den bast en het hart van het vleesch en dan weer tot op den bast van den beetwortel.

Gij, mensch, leeft in den kosmos, uw blik zoekt de verst verwijderde sterren en de reusachtige aarde begint reeds te klein voor u te worden. Voor uwe gedachten is zij reeds sinds lang te klein. Spoedig wellicht echter ook reeds te klein voor eene eenvoudige huwelijksreis. En hier hebt gij de ruimte van eene suikerbiet — en op een klein onderdeel van deze ruimte speelt een geheele roman van het noodlot, uiterst ingewikkeld, jubelend van vreugde en neerstortend in de bitterste tragedie, met leven, liefde en dood, — alles op de ruimte van een nietig stukje beetwortel.

In volle gezondheid en kracht is de beetwortel in de aarde opgegroeid. Daar boren zich uiterst kleine wormpjes, van nog geen halven millimeter lang, met een puntigen stekel, in het onderste uiteinde der fijnste wortelvezels door. Langzaam stijgen zij in het sappige binnenste wortelvleesch op. Evenals het kind in het sprookje den rijstenbrijberg dooreet, dringen zij dan dwars door het wortellichaam heen en bevinden zich op een goeden dag, als een Columbus van hun gansche planeet, dicht onder den buitenwand, — aan de grens eener nieuwe wereld. Eene laatste tunnelboring — en ook de wortelbast zou doorboord worden, en de poort van de bovenbietsche wereld zou opengemaakt zijn.

Maar juist hier, vlak bij de grens tusschen deze en gene zijde der wortelwereld, komt over de wereldreizigers een duister gisten en verlangen : nog in den wortel zelf tast hen de liefdesdroom aan. Tot nogtoe hadden zij niets, wat aan de liefde deed herinneren : geen van hen was man, noch vrouw — elk spoor van geslachtsdeelen ontbrak volkomen. Maar nu heeft er opeens eene vervelling plaats en uit het eenvoudige wormpje schijnt een volkomen nieuw schepsel ontstaan te zijn. Dicht tegen den buitensten wortelwand

Sluiten