Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor onze kennis het gordijn van het leven in de aardgeschiedenis voor het eerst opgaat. Van de oudste tijden af schijnt de geheele verstandelijke ontwikkeling van den weekdierstam zich in hem geconcentreerd te hebben. Van al de diervormen, die wij tot nogtoe beschouwd hebben, staan zij, wat de „ziel" betreft, het hoogst. Maar het is eene ruwe rooversziel, die zich hier aan ons vertoont, en alle verstandsontwikkeling is slechts op één doel gericht: een meedoogenloozen strijd, zoowel tegen vreemden, als zijnsgelijken. In dit verstandelijke, doch oorlogzuchtige, bestaan kan men voorzien, dat ook de liefde geen ware idylle zal zijn en hier komt bovendien het wilde en zonderlinge in de natuur van het dier nog des te meer uit.

Stel u voor, dat bij de bevruchting niet slechts de mannelijke zaadcellen in het vrouwelijke lichaam gebracht worden, maar dat de slotscène van de geheele geslachtshandeling daarin bestaat, dat het mannelijke bevruchtingsorgaan van het lichaam afbreekt en in het vrouwelijke lichaam voor goed verdwijnt. Dit is de toestand bij den inktvisch.

Eigenlijk is de inktvisch ook geslachtelijk een hoog ontwikkeld dier. De tweeslachtigheid van de slakken, de afscheiding van het zaadvocht op goed geluk, zooals bij den oester — niets van dat alles vertoont u de inktvisch. Hij is steeds regelrecht van tweeërlei geslacht, dus: inktman en inktvrouw. En de beide geslachten schijnen, met hunne lange armen, als geschapen tot innige omarming, waarbij het reeds uiterlijk werkelijk wild genoeg toegaat.

In de prachtige waterbassins van het Zoölogische station te Napels, waar reeds zoovele schuwe gedierten uit de diepten van den oceaan in hunne verborgenste hartsgeheimen bespied zijn, is ook de bruiloft van de inktvisschen nauwkeurig waargenomen. Dicht aan den binnenkant van de aquariumruimten pakten, zooals een ooggetuige mededeelt, twee dol verliefde „Kraken" elkaar aan en begonnen eerst te zamen een dans, als op leven en dood. De dieren schommelen half vrij in het water, zooals eene spin, die

20*

Sluiten