Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krekel, die in het hoekje van uwen haard zijn lied zingt, een insect is de spookachtige zwarte klander, die 's nachts in uwe provisiekast op roof uitgaat en de trouwe vloo, aan wie niets menschelijks vreemd is; een insect is ook de wandluis, die zoo gaarne uwe legerstede zou deelen. Insecten zijn verder ook de bladluizen, die uwe bloemen voor het venster uitzuigen en een insect is het fraaie Lievenheersbeestje, dat deze schadelijke bladluizen verslindt. Gij verzorgt insecten als bijen in den bijenkorf; een insect is de grasgroene sprinkhaan, die hoogstens aan een bevallig meisje schrik aanjaagt, evenals de paardenhorzel, van welke men zegt, dat een enkel paar voldoende is, om een mensch buiten gevecht te stellen. Een insect is de dikke termiet, die in de tropen hare burchten opstapelt tot vijf meters hoogte, een insect is de tengere waterjuffer, die u als een blauw geestje op uwe bootvaart begeleidt, op de vaart door het weiland, door bloemen omlijst, en een insect is ook de verschrikkelijke phylloxéra, die uwe druivenwijngaarden vernielt.

AI deze insecten komen in hun inwendigen bouw zeer veel met elkaar overeen ; zij zijn, als 't ware, allen op dezelfde leest geschoeid. Wel is waar, eene leest, die volkomen verschillend is van die, waarop uwe eigene waarde persoonlijkheid gegrond is.

Gij, als mensch, zijt een zoogenaamd gewerveld dier en behoort tot een geheel ander diertype dan het insect. De grootte maakt daarbij het minste uit: de vleermuis, die even goed een onvervalscht gewerveld dier is als gij, is niet veel grooter dan de, op bladz. 262 afgebeelde, mannelijke Herkuleskever en meestal niet grooter dan de kolossus onder de vlinders, de kaneelroode Atlasvlinder uit China, die eene vlucht heeft van 23 centimeters. En al was een insect ook zoo groot als een mensch, dan zou het toch in hoofdzaak zijn eigen bijzonder karakter behouden.

Gij, als mensch, hebt een inwendig hard en vast beenderstelsel, waarop de zachte deelen steunen, zooals eene weeke kleifiguur op haar houten gestel. De spieren zijn van buiten

Sluiten