is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rekenen en het metriek stelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toepassing moet zich natuurlijk uitstrekken over andere eenheden, en hieraan is geen behoefte: het kind heeft zooveel telbare dingen in zijn omgeving, zooveel herinneringsbeelden van levende en levenlooze voorwerpen , dat opzettelijke hulpmiddelen op dezen trap niet noodig zijn. Bij het toepassen van het tellen is ook de tijd aangebroken, om verband te leggen tusschen rekenonderwijs en zaakonderwijs, en wel in dien zin, dat het eerste zich bedient van voorwerpen , die de leerling bij het laatste heeft leeren kennen.

In verband met een en ander zij nog opgemerkt, dat het zoo vaak bestreden tellen op de vingers voor het tellen het aangewezen hulpmiddel is , omdat het een natuurlijke groepeering bevordert en omdat de vingers vrij wel voldoen aan de eischen, straks aan de hulpmiddelen gesteld ').

§ 4 Wat de wijze van behandeling betreft, deze is voor alle getallen tot 20 principieel dezelfde; zij vangt aan met een hoeveelheid onder de aandacht te brengen, waarbij het aantal opgemerkt kan worden; voor elk getal worden natuurlijk hoeveelheden gebezigd uit verschillende eenheden

') Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat bjj verschillende volkeren voor de namen van de getallen namen van lichaamsdeelen gebezigd zijn. ..Bij de Muytka's heet tien voet (quihieha of quiha), omdat men aan den voet begint te tellen, wanneer de vingers geteld zjjn. Elf, twaalf, dertien heeten van de telwoorden ata, bvsa, mica, d. i. één, twee, drie, quihieha ata, quihieha hom, quihieha mica, enz. zooveel als voet een, voet ttree, enz. In vele talen heeten 5 en 10 één hand, twee handen. Bij de Paruro's heet 40 noeni puu-e van noeni = twee en puu-e = mensch, omdat men den geheelen mensch noemde, zoodra men alle vingers en teenen had geteld. In 't Perzisch heet vijf pendj van pen/scha = vuist, dat weer verwant is aan 't Sanskriet pantscha, enz." (Vorsterman v. Oyen, Alg. Kekenk. I. blz. 11). Velen zien dan ook in de I een afbeelding van den vinger, in de V die der hand, in de X die der dubbele hand; het tellen op de vingers is alzoo een natuurljjk hulpmiddel, en dwaasheid ware het, dit te willen weren.