Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onmiddellijk wordt dit toegepast, door 6,7 b.v. uit te spreken, als de eenheden Meters, guldens, Liters, Kilogrammen, enz. voorstellen.

Op volgende lessen wordt op dezelfde wijze bepaald, hoe bij 32,5 b.v. 4 honderdsten gevoegd-moeten worden (door het beginsel van de schrijfwijze der geheele getallen nogmaals toe te passen); hoe, wanneer daarbij 6 duizendsten gevoegd moeten worden, enz., waarna door tal van oefeningen vaardigheid in het uitspreken en schrijven van decimale getallen verkregen wordt, terwijl de leerlingen zich tevens rekenschap geven van hetgeen een verplaatsing Aan het decimaalteeken bij decimale breuken bewerkt').

Hierna worden de hoofdbewerkingen met tiendeelige breuken behandeld en wel allereerst de optelling in haar geheel; het gelijknamig maken toch vervalt, door de getallen zoo te plaatsen, dat de eenheden recht onder de eenheden staan, of, als de leerlingen spoedig zullen opmerken, oJe decimaalteekens onder elkaar. De aftrekking kan slechts gedeeltelijk behandeld worden, n.1. slechts voor zooverre in aftrektal en aftrekker evenveel cjjfers achter het decimaalteeken staan of wel het aftrektal meer cijfers achter het decimaalteeken heeft dan de aftrekker. Van de vermenigvuldiging en deeling komen dezelfde gevallen als bij de gewone breuken aan de orde, zoodat nadere aanwijzing overbodig is.

') De overgang van gewone op tiendeelige breuken werd uitvoerig geschetst. omdat moest uitkomen, dat dezelfde voordeelen. die men door een vervroegde behandeling tracht te bereiken, ook verkregen worden, door zich te schikken naar de eischen der logica.

Sluiten