is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rekenen en het metriek stelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ronde oppervlak van den cylinder = omtrek grooten cirkel bol x middellijn ').

Hiermede is behandeld, wat in gunstige omstandigheden behandeld kan worden. Voor wie zich door de hoeveelheid stof laat afschrikken, zij opgemerkt, dat alle eigenschappen geheel langs den weg der aanschouwing opgespoord worden, zoodat de stof op zich zelf niet te zwaar is, terwijl ook de hoeveelheid, mits in het 4e en 5° leerjaar begonnen wordt met het meetkundig rekenen, niet te groot is. Moge dan ook de practische onderwijzer zich slechts opgewekt gevoelen tot toepassing, want de practijk alleen slaat het erts der theorie tot goudmunt.

') Bij het afdrukken wordt ons van zeer geachte zjjde de volgende handelwijze aanbevolen. Door het middelpunt van een halven houten bol wordt loodrecht een spijker geslagen, zóó, dat hg aan beide zjjden er uitsteekt; wordt nu èn het ronde oppervlak èn de doorsnede met niet te dik touw omwikkeld. dan is voor liet ronde oppervlak tweemaal zooveel touw noodlij als voor de doorsnede, waaruit volgt, dat het ronde oppervlak van een bol = 4 X de oppervlakte zijner doorsnede. Uit deze waarheid kan dan door een vrjj eenvoudige redeneering de inhoud van den bol afgeleid worden; daartoe is n.1. slechts noodig, zich den bol voor te stellen als een verzameling van kegeltjes, welker top in het middelpunt van den bol ligt. De inhoud van elk kegeltje is gelijk aan de oppervlakte van het grondvlak X i hoogte, die van alle kegeltjes (die van den bol), dus aan de oppervlakte dier grondvlakken (het ronde oppervlak van den bol) X i hoogte (J straal van den bol).