Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst is opgesteld, wordt door verschillende personen verschillend verhaald. Ik heb geleerd uit gewisse bewijsstukken, die ik met Gods hulp te zijner tijd in een vollediger werk zal aan 't licht brengen, dat het met deze zaak aldus gelegen is. Guido de Bres, een zeer godvruchtig man (als die, gelijk te voren gebleken is, de waarheid des Evangelies met zijn bloed verzegeld heeft) was reeds in het jaar 1559, meest omdat de razende Wederdoopers door de Inquisitoren op één lijn werden gesteld met de Ilechtzinnigen, begonnen eenige artikelen der Rechtzinnige overeenstemming bijeen te brengen. Toen hij ze het eerst aan Adriaan Savaria, die gereed stond naar Genève te reizen, had laten zien, werden ze door hem aan Calvijn en de andere Godge-

et pericula, ex praecipuis Belgij ministris, qui tum noti erant, Antverpiae occulto Synodus, cui et ipse Philippus Marnixius intertuit, et ad quara vocatus quoque erat Zaravia, collecta fuit; releotaq; ConfoSBione ab omnibus piobata fuit. sic tarnen ut expostularetur super ea consilium Genevensium; quod cum jussus esset Franciscus Junius, Theologis illiu familiarior, explorare, mense Novembri (ut alias documentis allatis probabitur) — ab ijs responsum est, se articulos in quibus pauca mutata erant) ab initio, cum exhiberentur, admisisse quidem ut orthodoxoa, caeterum existimasse pro eo tempore, Ecclesia» Belgicas non indiguisse Confessione, quae cum jam Vulgata sit, revocari non posse, probareq; se eam tamquam verbo Dei consentaneam. Huic Cont'essioni at hoe tempore subscripserunt non solum ministri, verum ultro quo<iue Lodevicus Nassovius Guilielmi Aurangiao Priacipis frater, Comes Culenburgicus. Comes Bergensis, et Dominus do Brederode, alijqne ex proceribus, quibus aeternum devotam se esse agnoscere debet patria; atque sic scriptum initio privatum, factum est formula universalia consensus, inter Belgas non solum, scd etiam inter Gallos et Belgas siniuls". — In don tekst heb ik slechts dat deel van dit citaat vertaald, dat hier aan de orde is.

Sluiten