Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekert: „Doch vroeger was do embdensche confessie in gebruik, .... door den edelen en vromen Johannes Utenhove in het nederlandsch vertaald" !). Dat, hij de confessie de embdensche noemt, is bij vergissing in plaats van de londensehe confessie geschreven.

Dat die belijdenis bestaan heeft, kon niet betwijfeld worden. Want le Long beschrijft haar eerste en tweede uitgave Doch spaansch en roomsch geweld in de zestiende eeuw woedden zóó vreeseljjk tegen dit verboden boeksken, dat eeuwen aaneen de londensehe belijdenis zoo goed als vergeten was. Eerst in 1843 was professor Vinke te Utrecht zoo gelukkig, in de stadsbibliotheek aldaar een exemplaar te ontdekken -), hetwelk ten jare 1860 door den groningschen hoogleeraar Hofstede de Groot in 't licht gegeven werd :i). Slechts dit bezwaar bleef, le Long spreekt van een uitgave te Londen in 1551, terwijl het exemplaar van professor Vinke van 1565 dateerde en te Einbden gedrukt was. Vandaar dat veel onzekerheid bestaan bleef.

Dr. Kuyper smaakte de voldoening, over deze zaak het volle licht te kunnen doen opgaan. Hij ontdekte in eene bibliotheek te Dublin do eerste authenthieke

1) M. Schoockius, Liber de bonis vulgo Ecclesiasticis dictia, Groningae 1651, p. 522. „Anten vero in usu erat Confessio

Emdana a nobilissimo pientissimoque viro Johanne Utenhovio

in belgicum idioma translata".

2) Professor Vinke beschreef zijn vondst nauwkeurig in hot tijdschrift Kerkelijke Raadvrager en Kaadgevor, jaarsantr 1843, deel IV, II, blz. 255 v.

^ 3) De eerste geloofsbelijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, opnieuw uitgegeven door P. Hofstede de Groot, Groningen. Scholtens, 1860.

Sluiten