Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verluidde. Vandaar dat te Beru theologen der meeste zwitsersche steden door de openbaarmaking van bovengenoemde belijdenis tegen die verdenking zich poogden te vrijwaren.

De belijdenis over de T)rieëenheid en haar aanhangsels is een latijnsch opstel met doorloopenden, niet ingedeelden, tekst van ongeveer 6 octavo bladzijden druks. Ze werd door G. Farellus, I. Calvinus en P. Viretus oorspronkelijk, weldra ook door Y. Capito, M. Bucerus, Os. Myconius, en S. Grynaeus ten teeken van goedkeuring onderteekend.

De geloofsbelijdenis over het Avondmaal is mede een geestesprodukt der drie eerstgenoemde godgeleerden, en ruim één bladzijde groot.

De nu volgende fransche belijdenissen staan voor een deel onder Calvijn's invloed, en zullen bljjken door Guido de Brés mot vrucht gebruikt te zijn geweest.

De belijdenis der kerk van Parijs van 1557, confessio ecclesiae Parisiensis, bestaat nog, in oud handschrift en in fransclieu tekst, in de bibliotheek van Genéve, met eigenhandig geschreven aanteekeningen van Calvjjn !). Op den rug van het handschrift staat geschreven: Au lloy. Een latere hand schreef er bij: La Confession des Eglises de France. Geen van beiden is de hand van Calvijn. Of hij de opsteller was van het door een andere hand opgeteekende handschrift, moet zeer betwijfeld worden.

l)e belijdenis der kerk van Parijs stamt vermoedelijk van het jaar 1557, en wel van het einde des jaars.

1) Alleen hot Corpus roformatorum behandelt haar.

Sluiten