Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortvarendheid der Franschen, hun stoutmoedigheid in het schrijven van wetten en het nemen van besluiten. Zoodra hij vernam, en hij vernam het later dan hij gewild had, dat te Parijs een Synode zou samenkomen, zcic1 hij drie collega's met een schema eener belijdenis en een brief gedateerd 17 Mei, naar Morel. De brief verklaart onder meer1): „Indien een zoo hardnekkige ijver om een belydenis uit te geven sommigen bezielt, niettemin betuigen wij voor engelen en menschen, dat deze drift ons alsnog mishaagt". Calvijn was er dus beslist tegen. Het antwoord van Morel van den eersten Juni kwam echter de bedenkingen van Calvijn oplossen, en het gezag der geneefsche moederkerk andermaal bevestigen. Ziehier zijn woorden -):

„Gelijk de broeders van onderscheiden plaatsen ongedeerd herwaarts zijn gekomen, zoo zijn allen, nadat de samenkomst gelukkig en in vrede gehouden was,

1) Cod. Genev. 107 a. fol. 97. Si confessionis edendae tam pertinax quosdam zelus sollicitat, tarnen angelos et homines testamur ardorem hunc nobis adhuc displicere.

2) Cod. Genev. 112 fol. 35. Quemadmodum incolumos huc diversis e locis fratres pervenerant, sic conventu feliciter pacateque celebrato incolumes oranes Dei beneficio domum redierunt. Gallasius noster ac duo reliqui fratres, qui una missi a vobis fuerant, pars quaedam eius fuerunt. Nam quum triduum de disciplina ecclesiastiea disseruissemus reliquis actionibus interfuerunt. Cunfessioni vestrae mmnulla visum est addere, perpauca vero commutare. Haec omnium conseusu tanquam in archivis cuiusque ecclesiae liabebitur, nee nisi in extremis rebus alicuius ecclesiao magistratibus aut regi ofïeretur. Sedulo monui ne per imprudentiam in publicum emanaret, causis redditis quam ob rem non expediret. Ktsi autem omnes assensi sunt. tarnen quorundam levitati diffido. Quaecunque inter nos convenerunt brevi ad vos descripta mittemus.

Sluiten