Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den dood en de verbeurdverklaring van al hun goederen". Op verzoek van den keizer zond de paus hem het volgend jaar een inquisiteur-generaal, en de vreeselijke inquisitie werd stelselmatig in de Nederlanden ingevoerd.

Wat was deze keizer een monster van wreedheid, en wat hebben tijdgenoot en nazaat hem verschoonend beoordeeld. Met een zwarten kool staat Engelands koningin, bloody Mary", de bloedige Maria, op de geschiedrol gebrandmerkt, omdat onder haar bewind 277 personen om des geloofs wil gedood werden. Keizer Karei V was in de Nederlanden de beul van 50,000 8) a 100,000!() bloedgetuigen, en bij zijn overgave der regeering over de Nederlanden in October 1555 betreurden de landskinderen hem oprecht, en nu lang na zijn dood gedenken wij hem als een goed vorst. Zijn eigen onmiskenbare verdiensten en de nog grooter gruwelen van zijn zoon verschaften Karei een goede reputatie.

Filips II zette de bloedregeering nóg meedoogenloozer voort. Liever over een uitgemoord land, een woestijn, dan over ketters geregeerd. Liever duizend levens, zoo hjj ze had, verliezen, dan verandering van godsdienst te vergunnen. Zoo bleven dan mutserd en schavot zijne erflanden met bloed en vuur en rookdamp in klimmende mate vervullen. De tijd der geloofsloutering. De tijd ook van het ontstaan der nederlandsche geloofsbelijdenis, 1561

Eerst in 1568, toen onze groote opstand begon, volgde op veertigjarig martelaarschap tachtigjarige krijg.

Dat nog in dien marteltijd de Gereformeerden in Zuid-Nederland den moed hadden, om het voorbeeld der fransche broederen van 1559 en later te volgen,

Sluiten