Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chismus, in Archief voor kerkelijke geschiedenis, dl. IX 1838, blz. 285 — 376, aldaar blz. 291 en 350.

20) In Libri symbolici Eccl. Ref. Nederl., Traj. 1846, praef. p. XXI s.

21) a. w., blz. 122 v.

22) Aldus oordeelt ook M. L. van Deventer, Het jaar 1566, blz. 76. Alsmede Hooijer, a. w., blz. 4.

23) In zijn zeer schoone dissertatie Franciscus Junius, Een levensbeeld uit den eersten tijd der kerkhervorming. Groningen 1864, blz! 51.

24) Kevisie der revisie-legende, door Dr. A. Kuyper. Met bijlagen. Amst. 1879. In dit doorwrocht werk geeft de schrijver op blz. 100, zonder te vermelden vanwaar hij ze ontleent, de volgende oude vertaling van artikel 1: „In den aenbeghinne van elcke Synode sal men voorlesinghe doen van de Belydenisse der kercken van dit land, so ter betuyghinghe onser eenheyt. ais tot veranderinghe ende verbeteringhe so sulckx van noodo waare".

25) Kerk. Hist., blz. 151 v.

26) Kerk. Geschied., fol. 145.

27) 1.1., p. 521.

28) 1.1., f. 145.

29) Hist. d. Reform. I, blz. 254.

30) Kort Hist. Berigt, blz 97.

31) Tweede Eeuwgetyde, blz. 44, 53 v.

32) Revisie der revisie-legende, door Dr. A. Kuyper.

33) a. w., blz. 58 en 59.

34) a. w., blz. 100 v.

20

Sluiten