Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft besloten", te Antwerpen en alom de openbare preek in te voeren.

Wijl het bericht der Mei-synode op deze zinsnede onmiddellijk volgt, lijdt het geen twijfel of Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde, heeft de kerkvergadering als lid bijgewoond. En welk een lid! Ofschoon geen godgeleerde van beroep, bezat Marnix grondige kennis van de hebreeuwsche en grieksche talen, van de goddelijke Schriftuur en de godgeleerde geschriften, en was hij overtuigd calvinist. Hij was het hoofd der calvinistische edelen, de brug van gemeenschap tusschen hot Vei bond dei edelen en het Verbond der consistoriën of kooplieden, de opsteller der nederlandsche geschriften voor den rijksdag te Augsburg in 1566, en thans het sieraad der synode *).

Als derde in het verbond kunnen wij den geleerden Adrianus Saravia noemen. Professor Schoock, wiens getuigenis wij reeds in hoofdstuk één aanhaalden, vermeldt hem als volgt: „Doch wijl velen uit Saravia verstaan hadden, dat die van Genève [in het jaar 1561] geen genoegen hadden in het voornemen der Nederlanders om een nieuwe belijdenis uit te geven, is er in de maand Mei van het jaar 1565 [lees 1566], onder duizend bezwaren en gevaren, door de voornaamste nederlandsche predikanten, die toen bekend waren, te Antwerpen heimelijk een synode gehouden, waarin ook Philips van Marnix zelf tegenwoordig was, en tot welke ook Saravia genoodigd was" ->). Saravia was een deivoor treffehjkste gereformeerde predikanten van oud België. Te Antwerpen, Brussel on Gent is het evangelie door hem gediend. Later werd hij waalsch predikant

nul/i ïn °vervl°ed van geschriften over Marnix vooral

;> n? ?: mx de St- AWeg°nde, la Have 1858

2) le Water, a. w., blz. 6.

Sluiten